Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:

1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de documentele doveditoare;
2. Documente de identitate titular şi membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);
3. Acte doveditoare privind componenţa familiei:
– Copie act de identitate solicitant şi ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);
– Copie certificate de naştere ale copiilor până în 14 ani;
– Copie certificat de căsătorie;
– Hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul.
– Certificat de deces – dacă este cazul .
– Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a adopţiei, hotărârea   Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/Hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii – dacă este cazul.
– Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz;

4. Acte doveditoare privind locuinţa:
– Adeverinta de la registrul agricol;
– Contract de vânzare-cumpărare;
– Certificat de moştenitor/act succesiune;
– Titularii trebuie sa facă dovada legală a gospodăririi separate (factură de curent electric, factură de gaze, factură de apă) în situaţia în care la o adresă locuiesc mai multe familii;

5. Acte doveditoare privind veniturile:
– Adeverinţă de salariat pentru toţi membrii familiei, din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizaţii de hrană etc.
– Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie);
– Copie talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului;
– Copii talon,  plasament sau alte indemnizaţii, din luna anterioară depunerii cererii;
– Copii taloane indemnizaţie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii;
– Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul;
6. Alte documente doveditoare:

– Factură de gaze naturale;
– Persoanele care deţin autoturisme copie carte autoturism /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului);