Alocaţia pentru susţinerea familiei

Acte necesare:

– Cărţi/buletine de identitate ale părinţilor (copie şi original);
– Certificatul de căsătorie (copie şi original);
– Certificatele de naştere ale copiilor şi cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii şi original);
– Hotărâre judecatorească definitivă de divorţ, certificat de deces sau adeverinţă de la Penitenciar pentru soţul arestat, dacă este cazul (copie şi original);
– Hotărâre judecătorească definitivă de incredinţare a copiilor, hotărâre pentru instituirea unei măsuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie şi original);
– Adeverinţe privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor şomaj, pentru luna anterioară depunerii cererii. In adeverinţele de salariat, este necesar să se menţioneze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;
– Cupon pensie de intreţinere, dacă este cazul;
– Adeverinţe de elev cu precizarea numărului de absenţe nemotivate din ultimul semestru şcolar incheiat, nota la purtare şi menţiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menţiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va ataşa copie după certificatul/documentul medical;
– Adeverinţa de la Registrul agricol, pentru ambii soţi/parteneri şi copii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia;
– Adeverinţa de venit de la Administraţia Finanţelor Publice, pentru ambii soţi/parteneri şi copiii adulţi necăsătoriţi, care locuiesc cu familia, atât pentru anul in curs, cât şi pentru anul anterior;
– Certificat de încadrare in grad de handicap (copie şi original), dacă este cazul;
– In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta şi documente referitoare la partener;
– Un dosar pentru încopciat.