Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I

SKM_22721062309120

Bibliografia pentru concurs:

 1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare și completările ulterioare: titlul V, titlul VI, titlul VII ale părții a III-a, titlul I și titlul ÎI ale partiia VI-a;
 3. Ordonanata Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public  cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
 7. Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
 8. O.U.G nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;
 9. Hotararea nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentattilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
 10. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 11. Hotararea nr.852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice;