Concurs COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ȘI REGISRTU AGRICOL

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ideciu de Jos, județul Mureș, organizat în baza art.ÎI din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Primăria Comunei Ideciu de Jos, județul Mureș , organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ideciu de Jos, județul Mureș, organizat în baza art.ÎI din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 astfel:

–  funcția publică, clasa, grad: consilier asistent, clasa I

– compartimentul unde este cuprinsă fiecare funcție publică pentru care se solicită organizarea concursului: COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ȘI REGISRTU AGRICOL

Condițiile de participare la concurs:

1.    Studiile: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul  agronomiei, zootehniei, juridice și administrative, economice.

2.    Vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art.468, alin.1, lit.c) din O.U.G nr.57/2019

– 1 an în specialitatea studiilor necesare în exercitarea funcției publice, pentru ocuparea funcției de execuție, consilier asistent, clasa I

            Concursul se va desfășura la sediul primăriei Ideciu de Jos, nr.228 , conform datelor stabilite:

            – Proba scrisă – 24.11.2021, orele 10.00 la sediul Primăriei Ideciu de Jos, nr.228.

            – Interviul – în maximum 5 zile lucrătoare de la dată susținerii probei scrise;

Condiții de participare la concurs

Condiții generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art.465 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ după cum urmează:

a)      Are cetățenia română și domiciliul în România;

b)      Cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)      Are vârstă de minimum 18 ani împliniți;

d)     Are capacitate deplină de exercițiu;

e)      Este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.

f)       Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g)      Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h)      Nu a fost condamnată penteru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice cu excepția situației în care a intrevenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)        Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupă o funcție publică sau de a exercită profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecatoresaca definitivă în condițiile legii;

j)        Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a oncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii  3 ani;

k)      Nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Atribuții principale :

 • întocmeşte registrele agricole în care înscrie date cu privire la gospodăriile populaţiei ; capul gospodăriei şi membrii acesteia, terenurile pe care le deţine sau le utilizează pe categorii de folosinţă, efectivele de animale pe specii şi categorii, clădirile de locuit şi celelalte construcţii gosodăreşti, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, utilaje agricole ;
 • face modificări în registrul agricol privind ;
 • starea civilă a persoanelor înscrise în registrul agricol;
 • schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, schimbarea titularului de teren;
 • mişcarea efectivelor de animale intervenite în cursul anului;
 • completează, ţine la zi, registrele agricole, atât pe suport de hârtie cât şi format electronic;
 • eliberează atestate de producător și carnete de comercializare a produselor agricole;
 • sprijină activitatea producătorilor din localitate prin eliberarea documentației specific;
 • eliberează adeverințe de rol;
 • completează, ţine la zi şi centralizează semestrial datele din registrul agricol ;
 • eliberează adeverinţe cu datele din registrul agricol;
 • întocmeşte dări de seamă statistice lunare, trimestriale şi anuale privind datele din registrul agricol;
 • înregistrează şi modifică în evidenţa electronică a datelor privind registrul agricol;
 • face referate pe cererile care privesc datele din registrul agricol;
 • coase şi predă la arhivă pe bază de inventar documentele privind registrul agricol;
 • îndeplinește cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi  se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităţilor sau instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea;
 • în exercitarea atribuţiilor ce-i revin se abţine de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;
 • răspunde potrivit legii de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce-i sunt delegate;
 • păstreză secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;
 • păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei ;
 • este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru dânsul sau pentru alţii, în considerarea funcţiei publice daruri sau alte avantaje;
 • la numirea şi eliberarea din funcţie este obligat să prezinte în condiţiile legii, declaraţia de avere .
 • înregistrează în registrul de intrări – ieșirisolicitările cetățenilor, solicitările altor instituții;
 • lucrările de corespondență primite și emise de unitate, lecturarea corespondeței primite, prezentarea la conducător, înregistrarea, repartizarea și urmărirea rezolvării corespondenței primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondeței cu materialul de bază, pregătirea corespondenței pentru expediere, predarea la expedierea direct (poștă);
 • multiplicarea materialelor folosind imprimate, xerox;
 • colaborează direct cu Comisia Locală de Fond Funciar și pune la dispoziția acesteia documentele și datele solicitate;
 • soluționează corespondență repartizată și o prezintă șefului ierarhicpentru verificare și semnare;
 • expediază corepondenta repartizată prin poștă, fax, e-mail, FTP, condica expediție, după caz;
 • realizarea sistemului informatic geografic GIS;
 • participa la realizaarea nomenclatorului stradal RENS;
 • participa la realizarea lucrărilor privind cadastrarea sistematică a comunei Ideciu de Jos;
 • întocmește și transmite situațiile și rapoartele statistice solicitate la  nivelul Primăriei sau de Consiliul Județean;
 • colaborează cu secretarul comunei și cu alți functionari pentru întocmirea unor material sau situații solicitate  de alte organe sau de conducerea Primăriei;
 • participă ca delegat din partea Primăriei la constatări și evaluări de pagube în agricultură;
 • îndeplinește atribuții stabilite de Consiliul Local al Comunei Ideciu de Jos, dispozițiile primarului, sarcini date de viceprimar și secretar.

            Candidații vor depune dosarele de participare la examen în termen de 20 de zile de la dată afișării anunțului la sediul Primăriei Comunei Ideciu de Jos și pe pagină de internet, respectiv în perioada 22.10.2021-10.11.2021 ora 15.00 la sediul Primăriei Ideciu de Jos, nr.228.

DOSARUL DE CONCURS  pentru înscriere, trebuie să conțină următoarele documente:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexă nr.3 din HG nr.611/2008;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializării și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și după caz a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz , în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de către medicul de familie;
 7. cazier judiciar;
 8. declarația pe propria răspundere sau adeverintă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității  sau colaborator al acesteia;

Documentele solicitate în copie se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completă dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, nu mai târziu de dată și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administartiv de numire.

Formularul de înscriere prevăzut în anexă nr.3 se pune la dispoziția candidaților de către autoritatea sau instiutia publică organizatoare a concursului  din oficiu, prin publicarea pe pagină de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.

Bibliografia pentru concurs:

 1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare și completările ulterioare: titlul V, titlul VI, titlul VII ale părții a III-a, titlul I și titlul ÎI ale partiia VI-a;
 3. Ordonanata Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public  cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanță nr.28/2008 cu norme metodologice privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul 640/2007 – privind aprobarea metodologiei de întocmire, avizare și aprobare a documentațiilor necesare scoaterii în circuitul agricol/forestier, fără plata taxelor;
 8. Ordonanță Guvernului nr.27/2002 privind reglementareaactivitatii de soluționare a petitilor;
 9. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
 10. Ordonanță Guvernului nr.33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverintelor de către autoritatiile publice centrale și locale;
 11. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr.18/1991, republicatăcu modificările și completările ulterioare;

Bibliografia pentru concurs este afisata la sediul Primariei Ideciu de Jos si pe site-ul primariei.

Nota: la studierea actelor normative din bibliografie , candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor de concurs.

Anuntul de examen este afisat pe pagina de internet a Primariei Comunei  Ideciu de Jos, judetul Mures si la avizierul institutiei.

Relatii suplimentare la sediul Primariei Comunei Ideciu de Jos, telefon :0265-716312, fax 0265-716374, e-mail:ideciu@cjmures.ro.

SKM_22721102212300