Anunt inchiriere spatiu

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei  Ideciu de Jos, str. Principală, nr.228, Ideciu de Jos, județul Mureș, cod fiscal 4591449, tel/fax: 0265/716.312, 0265/716374, ideciu@cjmures.ro ,Persoana de contact: Feier Lucian – Primar

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Lot 1- teren în suprafață de 112,5 mp și  Lot 2 –teren în suprafață de  34 mp , clădire bar  și 2 terase în suprafață totală de 90 mp,  situate în incinta Ștrandului Ideciu de Jos, comuna Ideciu de Jos, judeţul Mureş, aparținând domeniului privat al Comunei Ideciu de Jos. Închirierea se face conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019  și a Hotărârii Consiliului Local nr. 20/21.03.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în documentația de atribuire și anexele acesteia

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire și anexele acesteia se pot obține de la sediul primăriei Comunei Ideciu de Jos, strada Principală, nr.228, județul Mureș,  contra cost.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul – Registratură din cadrul Primăriei Comunei Ideciu de Jos, județul Mureș

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: documentația de  atribuire și anexele acesteia se pot obține de la sediul Primăriei Comunei Ideciu de Jos, strada Principală, nr.228, județul Mureș, contra cost. Contravaloarea documentației de licitație cu anexele acesteia este de 50 lei, care se va achita la caseria Primăriei Comunei Ideciu de Jos, județul Mureș.

3.4. Data limită privind solicitările de clarificări: 14.04.2022, ora 14.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.04.2022, ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei Comunei Ideciu de Jos, Strada Principală, nr.228, județul Mureș.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.04.2022 ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Ideciu de Jos, Strada Principală, nr.228, județul Mureș

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Mures cu sediul în Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul Mureş, cod  poştal 540471, tel. 0265/260323, fax 0265/267856, email: tribunalul.mures@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30.03.2022